หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

การจัดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา ปี ๕๗

Author by 20/06/14No Comments »

เสียงธรรม สี.tif ลงเวป

วันศุกร์ที่   ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๗   ซึ่งตรงกับวันขึ้น  ๑๕ ค่ำเดือน  ๘   ที่จะถึงในเดือนหน้านี้เป็นวันอาสาฬหบูชา คือเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก และสถานที่พระพุทธองค์ประกาศพุทธศาสนาครั้งแรกก็คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี  และกลุ่มบุคคลที่พระพุทธองค์ไปประกาศพระศาสนาให้ฟังเป็นกลุ่มแรกก็คือ ปัญจวัคคีย์อันประกอบด้วยพราหมณ์  ๕  คนคือ    ๑ โกณฑัญญะ  ๒ วัปปะ ๓ ภัททิยะ  ๔ มหานามะ ๕ อัสสชิ หลังจากที่พระพุทธองค์ประกาศพระศาสนาจบลง เป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมคือสำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นองค์แรก และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้เป็นรูปแรก วันนี้จึงถือว่าเป็นวันมีพระรัตนตรัย คือมีพระพุทธ -พระธรรม – พระสงฆ์ ครบริบูรณ์ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบด้วย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ – ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ – เทศบาลนครเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่-ศูนย์เผยแผ่ธรมจังหวัดเชียงใหม่ –  พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ – ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ – กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่  ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้นระหว่างวันที่  ๕ – ๑๒   กรกฎาคม   กิจกรรมที่จะดำเนินการประกอบด้วย  ประกาศเชิญชวนให้วัด สถานที่ราชการทุกแห่งบริษัทห้างร้านอาคารบ้านเรือนประดับธงชาติ   ธงเสมาธรรมจักรตกแต่งชุ้มประตูวัดและสถานที่ราชการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  ตั้งแต่วันที่  ๕ – ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ การจัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นิทรรศการชนเผ่าของพระธรรมจาริก การหล่อเทียนพรรษาและการมอบเทียนพรรษาแก่ชุมชนต่างๆ วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่  (การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ในวันเสาร์ที่ ๕  กรกฎาคม เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐  น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ การแห่พระพุทธรูปและเทียนพรรษา ๓๓๙ เล่ม จากพุทธสถานไปสิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และขึ้นไปถวายแก่พระธรรมจาริกที่จำพรรษาอยู่ตามอาศรมต่าง ๆบนดอยที่สูง ณ วัดศรีโสดา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนและนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่  ๑ โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่  ๗ และวันอังคารที่  ๘  กรกฎาคม ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย การมอบโล่โรงเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม  จำนวน  ๖  โรงเรียน  ณ พุทธสถานเชียงใหม่. การขอความร่วมมือสถานบริการ และสถานบันเทิงเริงรมย์ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ หยุดกิจการ  ๒ วัน คือศุกร์ที่  ๑๑ และวันเสาร์ที่  ๑๒  กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา และเป็นวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนงดเว้น อบายมุขทุกขนิดเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งเชิญชวนชาวพุทธทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร – รักษาศีล – ฟังเทศน์  และเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน  เพื่อสร้างบุญกุศลคุณงามความดีให้แก่ตนเอง และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวอีกด้วย

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านงดเว้นการทำบาปทั้งปวง มุ่งสร้างสรรค์ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์ และพาครอบครัวไปทำบุญตักบาตร หรือถวายสังฆทาน ๙ วัด บนเส้นทางถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อความผาสุกและความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่าน รวมทั้งคนในครอบครัวท่านด้วย.