หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

การจัดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา ปี ๕๗

Author by 6/06/14No Comments »

หัวคอลัมน์ เสียงธรรม

วันศุกร์ที่   ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   ซึ่งตรงกับวันขึ้น  ๑๕ ค่ำเดือน     ที่จะถึงในเดือนหน้านี้เป็นวันอาสาฬหบูชา คือเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก และสถานที่พระพุทธองค์ประกาศพุทธศาสนาครั้งแรกก็คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี  และกลุ่มบุคคลที่พระพุทธองค์ไปประกาศพระศาสนาให้ฟังเป็นกลุ่มแรกก็ คือ ปัญจวัคคีย์   ประกอบด้วยพราหมณ์ คน คือ    โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ

           หลังจากที่พระพุทธองค์ประกาศพระศาสนาจบลง เป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะ ได้ดวงตา เห็นธรรมคือสำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นองค์แรก และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยวิธี  เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้เป็นรูปแรกวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่มี        พระรัตนตรัย คือมีพระพุทธ -พระธรรม – พระสงฆ์ ครบริบูรณ์

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการ    จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช   ๒๕๕๗   ประกอบด้วย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่   ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนคร เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่-ศูนย์เผยแผ่ธรมจังหวัดเชียงใหม่   พุทธสมาคม จังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่   ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้นระหว่างวันที่  ๕ – ๑๒   กรกฎาคม 2557

กิจกรรมที่จะดำเนินการประกอบด้วย ประกาศเชิญชวนให้ วัด สถานที่ราชการทุกแห่งบริษัทห้างร้านอาคารบ้านเรือนประดับธงชาติ ธงเสมาธรรมจักรตกแต่งชุ้มประตูวัดและสถานที่ราชการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  ตั้งแต่วันที่  ๕-๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ การจัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นิทรรศการชนเผ่าของพระธรรมจาริก การหล่อเทียนพรรษาและการมอบเทียนพรรษาแก่ชุมชนต่างๆ วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่  การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ในวันเสาร์ที่ ๕  กรกฎาคม 2557 เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐  น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ การแห่พระพุทธรูปและเทียนพรรษา ๓๓๙ เล่ม จากพุทธสถานไปสิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และขึ้นไปถวายแก่พระธรรมจาริกที่จำพรรษาอยู่ตามอาศรมต่าง ๆบนดอยที่สูง ณ วัดศรีโสดา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนและนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่  ๑ โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน สังกัดเทศบาลนคร เชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่  ๗ และวันอังคารที่  ๘  กรกฎาคม ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย   การ มอบโล่โรงเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม จำนวน  ๖  โรงเรียน  ณ พุทธสถานเชียงใหม่.   การขอ ความร่วมมือสถานบริการ และสถานบันเทิงเริงรมย์ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ หยุดกิจการ  ๒ วัน คือศุกร์ที่  ๑๑  และวันเสาร์ที่  ๑๒ กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา และเป็นวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขทุกชนิดเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งเชิญชวนชาวพุทธทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร – รักษาศีล – ฟังเทศน์  และเวียนเทียน   ณ วัดใกล้บ้าน  เพื่อสร้างบุญกุศลคุณงามความดีให้แก่ตนเอง  และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวอีกด้วย

              วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านงดเว้นการทำบาปทั้งปวง มุ่งสร้างสรรค์ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์   และพาครอบครัวไปทำบุญตักบาตร หรือถวายสังฆทาน    วัด บนเส้นทางถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อความผาสุกและความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่าน รวมทั้งคนในครอบครัวท่านด้วย.