หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

คณะสงฆ์จัดอบรมเข้มทั่วภาคเหนือ เพิ่มประสิทธิภา 80 พระนักเทศน์

Author by 8/05/14No Comments »

1     เมื่อวันที่พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุม วัดท่าตอน พระอารามหลวง .ท่าตอน .แม่อาย .เชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์หนเหนือ ของมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีพระศรีสิทธิเมธี (ปธ.9)  ผู้อำนวยการฝึกอบรม เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง กล่าวรายงาน และมีพระสงฆ์พระนักเทศน์ จาก 16  จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมอบรม 80 รูป

พระเทพมังคลาจารย์ กล่าวว่า ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว (ล)  10829 ระบุว่า  “ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดส่วนใหญ่จะไม่จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหรือบรรยายธรรม   เพราะพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถในการเทศน์หรือบรรยายธรรมยังมีจำนวนน้อย      โดยเฉพาะวัดในชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้ ควรฝึกอบรมหรือกำหนดแนวทาง   ในการเทศน์หรือบรรยายธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยทางราชการควรให้ข้อมูล       ที่เป็นประโยชน์แก่พระภิกษุด้วยและให้นำไปหารือมหาเถรสมาคมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการ”

ดังนั้น กรมการศาสนา จึงได้นำเรื่องเสนอมหาเถรสมาคม เมื่อพิจารณาแล้ว จึงขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพระนักเทศน์ขึ้น เพื่อพัฒนาพระนักเทศน์  ทำหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจ  สร้างความสามัคคี และความมั่นคงของชาติต่อไป

ทั้งนี้ วัดท่าตอนได้รับความไว้วางใจจากมหาเถรสมาคม    และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระนักเทศน์ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน  และปีนี้เป็นรุ่นที่ 12 ในการจัดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้และเข้าใจ ศาสนพิธี การเทศน์ หลักการและวิธีการเทศน์ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ กับเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ศาสนธรรมในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งการเทศน์ บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม แสดงธรรม  ในที่ทั่วไปหรือตามสื่อวิทยุ/โทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวเดียวกัน   นอกจากนั้นยังฝึกการเขียนบทเทศนา   การเขียนบทความธรรมะให้อีกด้วย โดยใช้เวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2557.