หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

คณะสงฆ์ธรรมยุตจัดมุทิตาจิต พระครูสัญญาบัตรใหม่ 16 ม.ค.

Author by 16/01/16No Comments »

thainews180                พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทาน สมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรแก่พระสงฆ์ โดยในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ มีพิธีเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ณ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. สำหรับคณะสงฆ์ในปกครองคณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต) ตามประเพณีเมื่อเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร จะมาร่วมรับการอนุโมทนา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ในการนี้ พระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) และพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงฯกำหนดพิธีมุทิตาจิตถวายในวันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. โดยพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ฯ ประกอบด้วย พระครูปลัด บรรเจิด ศน.บ. วัดเจดีหลวง/เมืองเชียงใหม่ เป็น พระครูสิริมหาเจติยานุกูล ผจล.ชอ. พระครูปลัด อรรถสิทธิ์ ศษ.บ. วัดป่าดาราภิรมย์/แม่ริม/เชียงใหม่ เป็นพระครูสุนทรอรรสิทธิ ผจล.ชอ. พระอธิการวิชิต วัดป่าอาจารย์มั่น/พร้าว/เชียงใหม่ เป็น พระครูสถาพรธรรมโสภณ จร.ชท. พระอธิการพัลลภ วัดโพธิธรรมาราม/ลี้/ลำพูน เป็น พระครูวิมลธรรมาจาร จร.ชท. พระอธิการรัชชพล วัดโป่งน้ำร้อน/ปาย /แม่ฮ่องสอน เป็น พระครูวิศาลธรรมโสภณ จร.ชท. พระครูสังฆารักษ์ สุวิทย์ วัดสันติบถ/แม่แตง/เชียงใหม่ เป็น พระครูสันติธรรมากร จร.ชต. พระครูประสิทธิคณารักษ์ (ถนอม) วัดแม่ปาง/แม่ลาน้อย/แม่ฮ่องสอน เป็น พระครูประสิทธิคณารักษ์ จอ.ชพ. พระครูสุขุมบุญวัฒน์ (เจษฎาพร) วัดป่าดาราภิรมย์/แม่ริม/เชียงใหม่ เป็น พระครูสุขุมบุญวัฒน์ ผจล.ชอ. และครูสันตยาธิคุณ (สันติ) วัดป่าสะลวง/แม่ริม/เชียงใหม่ เป็น พระครูสันตยาธิคุณ จร.ชอ.

ทั้งนี้ คณะศิษย์ และศรัทธาจะถวายการต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานเลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์ประจำปี 2558ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธรรมยุต) ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.

พร้อมกันหน้าพระวิหารหลวง เวลา 09.00 น. เชิญสัญญาบัตร-พัดยศขึ้นสู่พระวิหารหลวง ตั้งบนโต๊ะหมู่บูชาที่จัดไว้ จุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะรูปเหมือนพระบูรพาจารย์ เจ้าหน้าที่อ่านสัญญาบัตร พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา ถวายสักการะพระราชเจติยาจารย์ พระราชวินัยโสภณ  และพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) ถวายจตุปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี.