หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

คณะสงฆ์และจังหวัดเชียงใหม่เตรียมสัปดาห์พระพุทธศาสนาิวันวิสาขบูชา

Author by 6/05/14No Comments »

วันวิสาขบูชา      นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการทั้งฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาสเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ ของพระองค์ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของชาวโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่พุทธศาสนิกชนทุกสาขาอาชีพ จะได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนทั่วโลกทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ได้ทำการบูชาด้วยอามิสบูชา และปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการนุ่งขาว ห่มขาว ทำบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียนรอบพุทธสถาน สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ ประเพณีไหว้สาป๋ารมีเตียวขึ้นดอยสุเทพ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปสักการะ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร กำหนดจัดขึ้นในค่ำวันที่ 12 พฤษภาคม ณ ลานครูบาศรีวิชัย แล้วเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อสรงน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาขบูชาที่ 13 พฤษภาคม 2557

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย สถานศึกษา และคณะศรัทธาชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประดับธงชาติไทย และธงธรรมจักร การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันวิสาขบูชา รณรงค์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน แต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพระสิงฆ์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง รวมถึงวัดอื่น ๆ ที่สะดวกใกล้บ้าน และขอความร่วมมือสถานบริการ งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และงดการออกอาชญาบัตรด้วย.