หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

จัดงานสัปดาห์พระพุทธศาสนา

Author by 1/07/14No Comments »

thainews180          คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่,ศูนย์เผยแผ่ธรรม และองค์กรชาวพุทธภาครัฐ-เอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 วันที่ 4-12 ก.ค.2557 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางศาสนา เป็นการนำกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นสื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น กับองค์กรชาวพุทธและหน่วยงานต่างๆของ จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ เข้าใจหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม นำ หลักธรรมคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้การดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับกิจกรรมที่จัดมีดังนี้ วัน 5 ก.ค.2557 เวลา 06.00 น. ถวายภัตตาหารเข้าแด่พระสงฆ์ 140 รูป, เวลา 07.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระธรรมจาริกและพระบัณฑิตอาสา เวลา 13.00 น.พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา.