หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา

Author by 27/06/14No Comments »

thainews180          พระเทพโกศล   เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่   เจริญพรว่า คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัด, พุทธสมาคม,ยุวพุทธิกสมาคม,กลุ่มหนุ่มสาว .เชียงใหม่ องค์กรชาวพุทธภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรม สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุ 87 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 82 พรรษา ระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2557 พุทธสถานเชียงใหม่

ทั้งนี้ทางคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากทุกอำเภอ และทุกวันใน จ.เชียงใหม่ เป็นหลักในการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมดังนี้ จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ,ประดับธงตราสัญลักษณ์,ตราสัญลักษณ์ ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

นอกจากนี้ให้ประดับธงชาติ,ธงเสมาธรรมจักร,บำเพ็ญสาธารณประโยชน์,จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และฆราวาส,บวชธรรมจารี,ศีลจาริณี,สนทนาธรรม,อภิปรายธรรม,แสดงพระธรรม เทศนา,บำเพ็ญกุศล,เจริญจิตภาวนา,กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ,การแข่งขันตอบปัญหา,มอบทุนการศึกษา,มอบเกียรติบัตรนักเรียน,ทำวัตรสวดมนต์,แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พร้อมกับร่วมกันหล่อเทียนเข้าพรรษา,รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุขละเว้นความชั่ว,ทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส ทั้งนี้ขอให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันรณรงค์ให้อุบาสก อุบาสิกา ถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนตามวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ทำความดีตลอดพรรษา โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาว ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัยอย่างพร้อมเพรียงกัน.