หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ถ้อยคำสำนวนล้านนา

Author by 1/09/12No Comments »

กินเมื่อใจยัง กินเมื่อดังสาบ  เขียนคำอ่านให้ใกล้เคียงเสียงพูดของชาวล้านนาว่า “กิ๋นเมื่อใจ๋ยัง กิ๋นเมื่อดังสาบ”  แปลว่าให้ถือโอกาสกินขณะที่มีลมหายใจ และกินเมื่อจมูกยังได้กลิ่นอยู่ สำนวนนี้เป็นภาษิตสอนว่า ให้รู้จักใช้โอกาสดำรงชีวิตอย่างมีประโยชน์ในช่วงระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ก่อนที่จะถึงวัยชราภาพและสิ้นใจตายไปตามกาลเวลา.

สนั่น ธรรมธิ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ภาพประกอบจากเว็บhttp://bubee.net/พระคำประจำวัน/22-มีนาคม-อาหารชั้นยอด)