หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ถ้อยคำสำนวนล้านนา

Author by 6/08/12No Comments »

กินปันพี่   บี่ปันน้อง เขียนตามเสียงสำเนียงล้านนาว่า “กิ๋นปั๋นปี้  บี่ปั๋นน้อง”  เฉพาะคำว่า “บี่”  แปลว่า บีบให้แบนแผ่ขยายออก เมื่อผู้เป็นพี่ได้ของกินมา ถ้าของกินนั้นสามารถบีบให้แบนได้ จึงบีบแล้วบิแบ่งให้น้องได้กินด้วย ดังนั้น ความหมายของสำนวนนี้ก็คือ หากได้รับผลประโยชน์ที่พึงปรารถนา ก็ควรเจือจานเผื่อแผ่ญาติพี่น้องเป็นการเอื้ออาทรแก่กันและกัน

 

 

สนั่น ธรรมธิ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ภาพประกอบจากเว็บ http://www.flickr.com/photos/vivitawin/page12/)