หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก

Author by 12/03/16No Comments »

1         เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2559 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์  วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมือง เชียงใหม่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 51 ประจำปี 2559 โดยมี พระเทพกิตติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก ถวายรายงาน โอกาสนี้พระเทพโกศล ที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา อ.เมือง เชียงใหม่, พระเทพปริยัติ เจ้าคณะ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตลอดจนพระเถรานุเถระ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีด้วย

การจัดปฐมนิเทศพระธรรมจาริก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระธรรมจาริก ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ศาสนกิจบนพื้นที่สูงทุกรูป ได้มีความวิริยาอุตสาหะในการออกเผยแผ่ธรรมะ ได้จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายทุกรูปแบบ อาทิ   บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ค่ายคุณธรรม บวชป่า สืบชะตาต้นน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงเสนาสนะ ส่งเสริมการศึกษากุลบุตรชาวเขา เทศน์เสียงตามสาย กิจกรรมสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และประสานจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่าย

พระเทพกิตติเวที เจริญพรว่า การดำเนินงานของคณะพระธรรมจาริก ตั้งแต่ปี 2508 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 51 ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จในระดับที่คาดไม่ถึง ได้เกิดสัมฤทธิผล และมีคุณูปการต่อความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างอเนกอนันต์ ดังผลงานที่ปรากฏชัดเจนคือ ได้เกิดอาศรมพระธรรมจาริก จำนวน 304 อาศรม แบ่งเป็น 14 ศูนย์อบรม 2 สำนักงานจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานกว่า 20 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสานบางส่วน มีบุคลากรในโครงการ จำนวน 298 รูป/คน แบ่งเป็นพระนิสิตธรรมจาริก จำนวน 67 รูป/คน สามเณรเตรียมพระธรรมจาริก จำนวน 520 รูป แยกเป็นสามเณรนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จำนวน 410 รูป สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดวิเวกวนาราม จำนวน 209  ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบ้านนาเกียน จำนวน 16 รูป และนักเรียนศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรี จำนวน 110 คน ซึ่งเป็นผลงานที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ของคณะพระธรรมจาริก

โอกาสนี้ พระวิสุทธิวงศาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มอบรางวัลพระธรรมจาริกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น พระภิกษุสามเณรที่สอบเปรียญเปรียญธรรมได้ สามเณร นักเรียน ผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิเผยแผ่ฯ ผู้อุปถัมภ์โครงการพระธรรมจาริก ตัวแทนพระบัณฑิตพระธรรมจาริก รุ่นที่ 11 จำนวน 8 รูป สำหรับหัวหน้าศูนย์อบรมศีลธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง   ประกอบด้วย พระครูญาณสัมปยุต    สนง.พระธรรมจาริก จ.แม่ฮ่องสอน, พระครูพิสุทธิ์วรคุณ สนง.พระธรรมจาริกจ.น่าน,พระสมุห์ปัญญา  ปญญาธโร บ้านต้นลุงศรีดงเย็น อ.ฝาง พระทินกร  ถิรวิริโย บ้านห้วยปง,พระปิยะกรณ์ปิยกโร บ้านวัดจันทร์, พระอเนก  ภูริปัญโญ บ้านหนองเต่า,พระไชยา ชยานนฺโท บ้านตุงลอย,พระวิเชียร  อารยธมฺโม บ้านธรรมจาริก,พระฤทธิชัย อิทธิชโย บ้านห้วยน้ำเย็น,พระใบฏีกาวินัย วรญาโณ บ้านแม่สลิดหลวง,พระปลัดสะอาด อาสโภ บ้านหนองบัว,พระอธิการวาสนา ธีรวโร  บ้านห้วยน้ำเย็น,พระสมัย วิชฺชโย  บ้านห้วยปิง,พระเขต สุกิจฺโจ บ้านวังใหม่,พระวัชราวุฒิ มหาปญฺโญย้านคอดยาว และพระครูใบฏีกาภูวนารถ ธมฺมานนฺโท บ้าสเข็กน้อย หลังจากนั้นมีพิธีมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทน พระบัณฑิตพระธรรมจาริก รุ่นที่ 11 และพุทธศาสนิกชน ที่ให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์พระธรรมจาริกเป็นเสร็จพิธี.

นายนนธวัช / นายภาคภูมิ/ รายงาน