หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ผลการแข่งขันบรรยายธรรมและตอบปัญหาธรรมะ

Author by 11/07/14No Comments »

เสียงธรรม สี.tif ลงเวป

สืบเนื่องจากวันศุกร์ที่    ๑๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗   ตรงกับวันขึ้น  ๑๕   ค่ำ เดือน  ๘   เป็นวันอาสาฬหบูชา  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันเสาร์ที่  ๕ กรกฎาคม  มีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พร้อมทุนการศึกษา ณ  พุทธสถานเชียงใหม่  ผลปรากฏว่า

ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ  ด.ญ. ณัฐวศา กล่อมแก้ว  โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.ศิระประภา เวบื่อ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.ปรัสราแจ่มกระจ่าง  ศพอ.  วัดสวนดอก  รางวัลชมเชยประกอบด้วย ๑ ด.ญ.นริศรา  กอบคำ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ๒ ด.ญ.  กมลลักษณ์  เทพวงค์ ศพอ.  วัดท่าต้นกวาว  ๓  ด.ช. ธรรศธาดา  ตันชัยสวัสดิ์  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ๔ ด.ช. ชยภัทร  ธรรมรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ๕. ด.ช. พงศกร          กึกแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ๖. ด.ช.       ณัฐชนน  โรจนธนาดุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ช. พงศ์ศิริ จันต๊ะวารี  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม     รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ช.ศตายุ สุเมธา ศพอ. วัดพระสิงห์   รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช. ณัฐกิตติ์ ใจแดง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  รางวัลชมเชยประกอบด้วย  ๑  ด.ญ. จิตบุญมา โอฬารรัตน์มณี  ศพอ.  วัดสวนดอก ๒  ด.ญ. พีรติกานต์ โพธิลักษณ์   ศพอ. วัดพระสิงห์  ๓  ด.ญ. วาดฟ้า สาระ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ๔ ด.ช.การัณย์  ศรีสุรภานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕  ด.ญ.กิ่งกาญจน์ ปู่ทึก โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ๖ ด.ช.ศุภกิจ เขียวหน่อเมือง โรงเรียนเมตตาศึกษา  ๗  ด.ญ. ภูริชญา  ศุภวนานุสรณ์  โรงเรียนรังษีวิทยา  อ.ฝาง ๘ ด.ญ.สิรินญา เมืองมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ๙ ด.ญ. อ้อย ลุงซ่า ศพอ. วัดท่าต้นกวาว

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชนะ เลิศ  นายกรวิทย์  ปันต๊ะ  โรงเรียนสองแคววิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ ๑ นายไพบูลย์ เถานิลมณี ศพอ. วัดสวนดอก  รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายสรพงษ์  สุนทรพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รางวัลชมเชยประกอบด้วย ๑ นายธนาธิป  จิวัฒนไพบูลย์  โรงเรียนช่องฟ้าชินเชิงวานิชบำรุง  ๒ นางสาวหมวย  คำแก้ว  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ๓ นางสาวเบญญทิพย์  คำเปียง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๔ นางสาวธีราภรณ์  สังข์สะ  โรงเรียนช่องฟ้าชินเชิงวานิชบำรุง ๕ นายนัทธพงศ์  ปิ่งย่า  โรงเรียนธรรมราชศึกษา  ๖ นายศิริพงษ์  เผ่าพงษ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่  จึงขออนุโมทนาขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  ชิงโล่พร้อมทุนการศึกษาในวันดังกล่าว.