หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

พิธีทำบุญวันมรณภาพพระครูวิมลวรเวทย์

Author by 12/03/16No Comments »

        6-1        เมื่อวันที่ 7 มี.ค.59 เวลา 09.30 น. ณ พระวิหารวัดท่าสะต๋อย อ.เมือง เชียงใหม่ พระมหาเกษม  เขมาภินนฺโท เจ้าอาวาสท่าสะต๋อย เป็นประธานพิธีทำบุญวันมรณภาพครบ 23 ปี  และอายุครบ 110 ปี  พระครู วิมลวรเวทย์(หลวงพ่อบุญมี ชยวุฑฺโฒ) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสะต๋อย (ศรีสร้อยทรายมูล) ได้ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อวันที่ 7 มี.ค.2536 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกต-เวทิตาธรรม และเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของหลวงพ่อ 

ดังนั้นคณะสงฆ์ ศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ชุมชน  ครูอาจารย์   และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 23 ปี และอายุครบ 110 ปีขึ้น โดยนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ และมอบทุนการศึกษาให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ 2,000 บาท, มมร.วิทยาเขต ล้านนา 2,000 บาท, มูลนิธิตึกสงฆ์อาพาธ 2,000 บาท,มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว 2,000 บาท,มูลนิธิ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ 2,000 บาท,ศูนย์เผยแผ่ธรรม จ.เชียงใหม่ 2,000 บาท,พุทธสมาคมเชียงใหม่ 2,000 บาท,ยุวพุทธิกสมาคม เชียงใหม่ 2,000 บาท,กลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม่ 2,000 บาท ร.ร.กาวิละอนุกูล 1,500 บาท

ร.ร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร 1,500 บาท,   ร.ร.เทศบาลท่าสะต๋อย 3,000 บาท,ร.ร.เทศบาลวัดเกตการาม 1,200 บาท,ร.ร.เทศบาลวัดกู่คำ 1,200 บาท,ร.ร.เทศบาลวัดเชียงยืน 1,200 บาท,ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 1,200 บาท,ร.ร. เทศบาลวัดพวกช้าง 1,200 บาท,ร.ร.เทศบาลดอกเงิน 1,200 บาท,ร.ร.ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1,200 บาท, ร.ร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง 1,200 บาท,ร.ร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 1,200 บาท, ร.ร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 1,200 บาท, นส.วิไลวรรณ เอี่ยมสุวรรณ 2,000 บาท

หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบทุน มีพิธีทอดถวายผ้าบังสุกุล ถวายเครื่องไทยทาน จตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ๆอนุโมทนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร เป็นเสร็จพิธี.

ภาคภูมิ / นนธวัช นศ.ฝึกประสบการณ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. รายงาน