หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

Author by 2/04/16No Comments »

5              คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน(ธ),วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) วิทยาเขตล้านนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน และโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 จำนวน 200 รูป

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2559 เวลา 13.00 น. พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 61 พรรษา วันที่ 2 เม.ย.2559

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่าง ระหว่างปิดภาคเรียน ได้ศึกษาอบรมพระธรรมวินัย รวมทั้งห่างไกลยาเสพติด และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ปกครอง และคณะศรัทธาสาธุชน ได้มีส่วนร่วมในการบรรพชาถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีโอกาสทางการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้นและกิจกรรมนี้จะไปสิ้นสุดในวันที่ 6 เมษายน 2559

เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เจริญพรว่าการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากหลายหน่วยงาน และผู้ปกครองที่ต้องการให้กุลบุตรบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา การบรรพชานั้นคือการเว้นบาป เว้นจากสิ่งชั่วร้าย เว้นจากสิ่งที่ท่าจิตใจให้ตกต่ำ และเว้นจากสิ่งที่กั้นจิตใจไม่ให้ขึ้นสู่ระดับสูง จึงเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ครอบครัว และสังคมอย่างยิ่ง.