หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

มอบตราตั้งพระสังฆาธิการเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุติ

Author by 6/06/14No Comments »

thainews180  พระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะ จังหวัดเชียงใหม่()- .ลำพูน-แม่ฮ่องสอน เจริญพรว่า ตามที่สมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะ ใหญ่ คณะธรรมยุติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการโดยอาศัยอำนาจตามความ ข้อ 27 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 ปี 2541 เพื่อแต่งตั้งและถอดถอนที่ออกตามความ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี  2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 ปี 2535

           จึงได้แต่งตั้งให้ พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์) จิตฺตสุโภ อายุ 60 พรรษา 39 วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี,  พระสุวิทย์  จตฺตมโล อายุ 61 พรรษา 8 วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสันติบถ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

พระจรัญ อภิชาโต อายุ  54 พรรษา 28 สังกัดวัดสันติธรรม อ.เมือง เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, พระวิทุน กิตฺติญาโณ อายุ 47 พรรษา 23 สังกัด วัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแห่งเจ้าอาวาสวัดจิตตาราม ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่,พระจำนง เตชปณุโญ อายุ 59 พรรษา 10 วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดสันติวนาราม ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าดอยกุสุม ต.แม่สาว อ.แม่ จ.เชียงใหม่

พระเกรียงไกร โกสโล อายุ 76 พรรษา 47 วิทยฐานะนักธรรมชั้นตรี สังกัดวัดป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านาบุญ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่,พระสัมภาษณ์ สมุภาโส อายุ 61 พรรษา 28 วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสวนธรรมรส ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

พระมหานิพนธ์ ปุญญนิพนฺโธ อายุ 39 พรรษ 20 วิทยฐานะ ป.ธ.3,น.ธ.เอก,ศ น.บ.สังกัดวัดมี่ปาง  ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดป่าแก้วนันทพร ต.แม่ลาน้อย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าน้ำริน ต.เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, พระอภิชาต อภิวฑฺฒโน อายุ 31 พรรษา 7 วิทยฐาะนักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดป่าน้ำริน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าน้ำริน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม เชียงใหม่

พระสมุห์ภคิน ธมฺมชโย อายุ 35 พรรษา 7 วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดป่าดาราภิรมย์  ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจนาราม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่,พระครูธรรมวิวัฒนคุณ จตฺตสลฺโล อายุ 63 พรรษา43 วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง เชียงใหม่

พระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจและหน้าที่ตาม พรบ.คณะสงฆ์ ปี 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.ฉบับที่ 2 ปี 2535 ดังนั้นพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าว จงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย  กฎมหาเถรสมาคม ข้อปฏิบัติ ระเบียบ คำสั่งตามประกาศของมหาเถรสมาคม ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.