หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

มูลนิธิเผยแพร่พุทธศาสนาถิ่นกันดาร จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขาปี 57

Author by 20/06/14No Comments »

thainews180            พระวิมลมุนี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า เนื่องจากมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะพระธรรมจาริก กำหนดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 114 พรรษา ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2557 จำนวน 214 รูป ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  / วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ โดยมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ได้ให้ผู้ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทรศัพท์ 098-5256686 หรือร่วมกุศลผ่านบัญชีมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 021-1-22540-1 และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 224-2-10021-0

สำหรับที่ จ.เชียงใหม่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ในฐานะผอ.สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา กำหนดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขาส่วนที่เหลือ ณ อุโบสถวัดศรีโสดาฯ ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.  สอบถามรายละเอียด และบริจาคได้ที่สำนักงานบริหารโครงการฯ วัดศรีโสดา 053-221301 โดยบริจาคในรูปตั้งทุนในมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารทุนละ 1,000 บาทขึ้นไป (มูลนิธิฯ จะนำไปฝากธนาคารประเภทฝากประจำ และนำดอกผลมาใช้จ่ายในการบวชชาวเขา และอุปถัมภ์งานพระธรรมจาริกทุกปี เงินทุนคงอยู่ในนามผู้บริจาคตลอดไป) หรือเพิ่มทุนในมูลนิธิฯ ของท่านเองที่ตั้งทุนไว้แล้วตามจิตศรัทธา หรือบริจาคเพื่มทุนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ทุนที่ 50) หรือบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพสามัคคีบวชหมู่ชาวเขารูปละ 2,500 บาท หรือตามจิตศรัทธา

ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 52) ลงวันที่ 8 กันยายน 2531 ลำดับที่ 121.