หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ลานคำ

Author by 24/07/12No Comments »

 

 

แช่เข้า  อ่านว่า  “แจ้เข้า”  เป็นคำกริยา หมายถึง แช่ข้าวเหนียวให้อ่อนตัว เพื่อนำไปนึ่งต่อไป หรือ หมักเมล็ดพันธุ์ข้าวให้งอกก่อนนำไปหว่าน

 

แช่ขี้แช่เยี่ยว อ่านว่า “แจ้ขี้แจ้เยี่ยว”  เป็นคำกริยา หมายถึง ป่วยจนนอนซม จมอยู่กับอุจจาระปัสสาวะ

แช่ตีนแช่มือ  อ่านว่า  “แจ้ตี๋นแจ้มือ”  เป็นคำสำนวน หมายถึง ทำงานล่าช้าไม่สำเร็จตามเวลาที่กำหนด

 

 

แช่ที่นอน  อ่านว่า  “แจ้ตี้นอน”  เป็นคำสำนวน หมายถึง เอาแต่นอน

 

แช่เน่าแช่ตาย  อ่านว่า  “แจ้เน่าแจ้ต๋าย”  เป็นคำสำนวน หมายถึง อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งนาน ๆ ไม่ยอมทำอะไรหรือไม่ใส่ใจใยดีกับการงานเหมือนศพที่ตายเน่าอยู่

 

แชก  อ่านว่า  “แจ้ก”  เป็นคำนาม หมายถึง ภาชนะที่เป็นเครื่องจักสานรูปทรงสอบสำหรับใช้ใส่สิ่งของห้อยบ่าทั้งสองแบกบนหลังไป