หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ลูกช้างอาสาร่วมสร้างอุโบสถดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในวโรกาส100พรรษา สมเด็จพระสังฆราชฯ

Author by 1/10/14No Comments »

DSC_0023        กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการลูกช้างอาสาร่วมสร้างอุโบสถดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในวโรกาส100พรรษา สมเด็จพระสังฆราชซึ่งได้มีการปลูกไม้มงคลโดยรอบอุโบสถเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557

พระครูสังฆสิทธิกร ผู้ช่วยเลขานุการสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า ในวโรกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการสนับสนุนของกรมราชทัณฑ์ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้จัดทำ โครงการสร้างอุโบสถดิน 4 ภาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับวัดที่ยังไม่มีอุโบสถ 9 แห่งทั่วประเทศ เพื่อน้อมถวาย เป็นพระกุศล และเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสดังกล่าว

DSC_0024     ดังนั้นสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้พิจารณาคัดเลือกวัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการก่อสร้างอุโบสถดิน และควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยเน้นให้อุโบสถมีความแข็งแรง รวดเร็ว ดูแลรักษาง่าย ใช้วัสดุในพื้นที่ สะดวกต่อการบูรณะซ่อมแซม ประหยัด ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอุโบสถละไม่เกิน 2 ล้านบาท อันเป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เลือกสร้างอุโบสถดิน ณ วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 เป็นต้นมา โดยได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสร้างอุโบสถเรื่อยมา

จนถึงปัจจุบันอุโบสถดินแบบบดอัดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ ยังไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทีมช่างได้เร่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ หลังคาอุโบสถ กำแพงแก้ว และลานจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาโดยรอบอุโบสถกว้าง 5 เมตร รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอุโบสถ

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า พร้อมทั้งศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกรุ่น และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างอุโบสถดินตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นมา โดยการร้องขอของสำนักเลขาสมเด็จพระสังฆราช และในส่วนของการสร้างกำแพงแก้ว และลานกิจกรรมพิธีทางศาสนาโดยรอบอุโบสถกว้าง 5 เมตร ซึ่งยังขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้างจึงขอให้นักศึกษาอาสาสมัครมาร่วมแรงกันสร้าง ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ “ลูกช้างอาสาร่วมสร้างอุโบสถดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในวโรกาส 100 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช” ขึ้น เพื่อให้นิสิตนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการบูรณะศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ให้กับชุมชน สังคมในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างจิตอาสา จิตสาธารณะ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.