หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

วัดรัตนาราม อ.แม่ริม เชียงใหม่ ความหลากหลายทางศิลปกรรม

Author by 26/03/12No Comments »

วัดรัตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 139/4 หมู่ 4 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะภายในวัดมี วิหารใหญ่ วิหารเล็ก อุโบสถลานนาไทย หอพระไตรปิฎก ศาลากลอง ศาลาการเปรียญ กุฏิวชิรสามัคคี โรงครัว ซุ้มประตูโขง หอระฆัง ปูชนียวัตถุมี เจดีย์ พระพุทธรูป วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการอำเภอแม่ริม

ความเป็นมาของวัดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดต้นแก้ว เพราะมีดอกแก้วเป็นสัญลักษณ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏหลักฐาน มูลเหตุในการสร้างวัดนี้อาศัยจิตศรัทธาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวพม่าเพราะจากการศึกษาพบในคัมภีร์ใบลานแต่คาดว่าคงสร้างประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ที่ตั้งเดิมของวัดอยู่กลางทุ่งนาต่อมาได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันนี้ โบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดมีลักษณะ อุโบสถ รูปแบบล้านนาหลังคา 2 ชั้น 2 ตับ ประดับหางหงส์ ด้วยไม้แกะสลัก หน้าตกแต่งด้วยไม้แกะสลักลวดลายก้านขดลงรักปิดทองรวมทั้งคันทวย โก่งคิ้วประดับด้วยนาค 2 ตัว หันหน้าเข้าหากัน มีรวงผึ้งตรงหางนาค เสาตกแต่งด้วยกระจกสี วิหาร เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

ส่วนหน้าบันสลักลงรักปิดทองพฤกษา ประดับด้วยกระจกสีน้ำเงิน หน้าต่างแกะสลักพระพุทธประวัติ บานประตูทั้งสองข้างมีภาพแกะสลักรูปพระอินทร์ หลังสองชั้นเครื่องประดับหลังคาคล้ายวัดทั่วไป คือ มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศาลากลองเป็นที่ตั้งกลองบูชาโบราณ หอไตรมีสองชั้นชั้นบนทำด้วยไม้ หน้าบันก่ออิฐถือปูนแกะสลักลงรักปิดทองลายพระอินทร์ ชั้นล่างกิออิฐถือปูน ลักษณะพิเศษของหอไตรจะไม่มีบันไดขึ้นชั้นบน ปูชนียวัตถุ เจดีย์ทรงล้านนาล้อมรอบด้วยกำแพง ที่กำแพงมีภาพวาดลวดลายสัตว์ประจำปีเกิดต่าง ๆ รอบเจดีย์ .
ทวิชวดี