หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

วัดร่มหลวง สันทราย เชียงใหม่ โบราณสถานโบราณวัตถุล้านนา

Author by 26/03/12No Comments »

วัดร่มหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 146 บ้านร่มหลวง ถนนสันทราย-พร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดโรงเรียน ทิศใต้จดทางเดิน ทิศตะวันออกจดถนน ทิศตะวันตกจดทางเดิน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูป เจดีย์ 

วัดร่มหลวงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2405 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ครูบาปัญญา , ครูบามะโน , พระเสาร์ ติสวีโร , พระเปิง ญาณสํวโร , พระมา ปภากโร , พระตุ้ม ธีรปญฺโณ , พระอธิการบุญรัตน์ ธมฺมวโร , พระอธิการบุญศรี จิตฺตธมฺโม , พระอธิการสง่า ปญฺญาวโร , พระอธิการบุญมา สิริปุญฺโญ

วัดร่มหลวง วิหารศิลปะล้านนา หลังคาซ้อนกันสองชั้นลดหลั่นกันลงมา หน้าบันพื้นทาสีแดงประดับกระจกลวดลายก้านขด โก่งคิ้วมีรวงผึ้งทั้งสามช่อง ประตูเข้าภาย.oวิหารมีสามประตู ราวบันไดทางขึ้นเป็นพญานาคประดับกระจกสี ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเวสสันดรชาดก เจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูน มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชั้นล่างสุดมีรูปแบบเป็นชุดฐานเขียงรองรับฐานสี่เหลี่ยม ถัดขึ้นไปมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ถัดขึ้นไปเป็นมาลัยเถา องค์ระฆัง บังลังค์เหลี่ยมย่อมุม ปล้องไฉน ปลียอด และฉัตร.

ทวิชวดี