หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

วัดสันคือ อ.สารภี เชียงใหม่ กับความสมบูรณ์ของศาสนสถาน

Author by 26/03/12No Comments »

วัดสันคือตั้งอยู่เลขที่ 25 บ้านสันคือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมนั้นวัดสันคือตั้งอยู่หมู่ที่ 1 แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นหมู่ที่ 8 ตามการแบ่งเขตของทางอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบันรวมเนื้อที่ของวัดมีประมาณ 3 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสารภี มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เขตชานเมือง) บริเวณทิศตะวันออกของวัดมีลำเหมืองพญาคำไหลผ่าน สันนิษฐานว่าชาวบ้านได้มาทำไร่ทำนา ตั้งบ้านเรือนขึ้นที่นี้ได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเป็นสถานที่ทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ทำบุญของชาวบ้านในโอกาสต่างๆ พื้นที่นี้ไม่เคยมีน้ำท่วมเลยเพราะบริเวณนี้มีลักษณะเป็นที่ดอน

วัดสันคือนั้นเคยมีพระพุทธรูปคู่วัดอยู่ 1 องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสิงห์ 1 สมัยเชียงแสนได้ถูกขโมยไปเมื่อปี พ.ศ. 2520 และมีปูชนียสถานที่สำคัญอีกอย่างคือ พระเจดีย์โดยที่ชาวบ้านได้นำวัตถุโบราณต่าง ๆ มาบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ซึ่งวัตถุโบราณต่าง ๆ นั้นได้นำมาจากวัดป่าหวายและวัดป่าเป้า สร้างในสมัยเวียงกุมกาม ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 700 เมตร วัดสันคือได้ผูกพัทธสีมาในปี พ.ศ. 2528 ภายในวัดมีถาวรวัตถุต่าง ๆ คือ วิหาร กุฏิสงฆ์ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญบุญ และมีกำแพงล้อมรอบอาณาบริเวณของวัด ปัจจุบันมีพระครูพิธานศาสนกิจเป็นเจ้าอาวาส

จัดได้ว่าวัดสันคือมีศาสนสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาพรั่งพร้อมหมดแล้ว ซึ่งจัดว่าเป็นวัดโดยสมบูรณ์และวัดก็ได้ยั่งยืนมานานปัจจุบันรวมอายุของวัดมีความยาวนานถึง 100 กว่าปีผ่านมาแล้ว.

ทวิชวดี