หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

วัดสารภี อำเภอสารภี แหล่งศึกษาของชุมชน

Author by 26/03/12No Comments »

วัดสารภี ตั้งอยู่เลขที่ 52 บ้านสารภี ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา โฉนดเลขที่ 12495 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 64 เมตรจดที่มีการครอบครอง ทิศใต้ประมาณ 60 เมตร จดที่สาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 62 เมตร จดที่สาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 75 เมตร จดทางหลวงแผ่นดิน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศิลปะลานนาไทยมีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นรูปปั้นต้นโพธิ์ตอนตรัสรู้ ด้านหลังพระประธานฝาผนังเป็นเรื่องเบญจศีล เบญจธรรม และประเพณีทางเหนือ นอกจากอุโบสถศิลปะลานนาไทยแล้วยังมีเจดีย์แบบพื้นเมืองรูปทรงส่วนฐานเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยมรับฐานปัทมลูกแก้วอกไก่ยกเก็จแบบซ้อนกันสองฐาน การเปลี่ยนฐานบัวในผังกลมซ้อนลดหลั่นกันสามฐานเป็นฐานบัวในผังแปดเหลี่ยมรับทรงระฆังและส่วนยอด

วัดสารภี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2360 เดิมชื่อวัดดวงดี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดดอกไม้ที่ชาวเหนือนิยมใช้คาราวะดำผู้ใหญ่ คือดอกสารภี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2516 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ ครูบาพิมสาร , พระศรีวิชัย, ครูบาคำ, ครูบาใจมา สิทฺธิโก, เจ้าอธิการอินต๊ะ อินฺทนนฺโท, พระอธิการชาว คุณวโร, พระอธิการคำมูล ญาณสมุทฺโท, พระครูนิวิฐสารธรรม

นอกจากนี้ทางวัดได้จัดให้มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. 2524 ให้กับเยาวชนในชุมชน และจัดหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล.

ทวิชวดี