หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

อกเขา อกเรา

Author by 15/08/14No Comments »

thainews180           วันเสาร์นี้คอลัมน์เสียงธรรมก็ขอนำเอาสาระที่น่ารู้ที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านที่ติดตามคอลัมน์นี้อยู่มาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้า  เพื่อจะได้นำเอาข้อคิดคติธรรมจากพระไตรปิฏกไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักของสัมมาปฏิบัติต่อไป   สาระน่ารู้ประจำวันเสาร์นี้มีปรากฏในอุทาน  พระไตรปิฎกเล่มที่  25  ความว่า

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร  เมืองสาวัตถี สมัยนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล  ประทับอยู่บนปราสาทอันประเสริฐกับพระนางมัลลิกาเทวี  พระองค์ตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีว่า        ”ดูก่อนมัลลิกา  ใครๆ คนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีหรือไม่ ? พระนางมัลลิกากราบทูลว่า  ”ข้าแต่มหาราช  ใครๆ คนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าของหม่อมฉันไม่มี  ก็ใครๆ คนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีหรือไม่ ?  พระเจ้าปเสนทิโกศล ตรัสตอบว่า        ”ดูก่อนมัลลิกา ใครๆ คนอื่นที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตัวของเราเองไม่มีเลย  ขณะนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศล เสด็จลงจากปราสาท เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ครั้นถวายบังคมแล้วได้กราบทูลข้อโต้ตอบของพระองค์กับพระนางมัลลิกาเทวีให้ทรงทราบ ลำดับนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า “บุคคล ตรวจดูด้วยจิตทั่วทุกทิศแล้ว  ไม่พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเองในที่ไหนๆ ตนเองเป็นที่รักยิ่งของคนทั้งหลายอย่างนี้  ผู้ที่รักตน จึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น”

จากสาระที่นำมากล่าวอ้างนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีบคคลใด จะรักและเป็นห่วงคนอื่น มากไปกว่าการรักและเป็นห่วงตนเอง เป็นธรรมดาของสัตว์โลกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือสัตว์ต่างก็รักตัวกลัวตายเหมือนกัน จะ คอยระแวดระวังภัยอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ตนเองมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย  และจะคอยแสวงหาอาหารการกิน ที่อยู่อาศัย เพื่อนฝูงที่รู้ใจกัน  แต่มนุษย์จะแตกต่างจากสัตว์ก็ตรงที่มนุษย์เรามีความคิด  มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกแยกแยะความดีความชั่ว ความถูกความผิดเป็นต้น  และมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน  มียศถาบรรดาศักดิ์สูงหรือต่ำ หรือเป็นเชื้อชาติใดก็ตาม  จะมีความเหมือนกันทุกๆ คนคือ  1. กลัวภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวไม่ว่าจะเป็นวาตภัย, อุทกภัย, อัคคีภัย, โจรภัย รวมทั้งภัยจากแผ่นดินไหวเป็นต้น   2. กลัวความยากลำบาก  ทุกคนปรารถนาความ สุขความสบายแก่ตนเอง อยากให้ตนเองมีกินมีใช้ไม่ให้ขาดแคลน  3. กลัวโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน คนเราทุกคนไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย อยากให้ตนเองมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีอายุที่ยืนยาวจะได้อยู่ดูลูกดูหลานไปนานๆ   4. กลัวโทษทัณฑ์  คนเราไม่ว่าหญิงหรือชายต่างก็ปรารถนาความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน  ไม่ต้องการมีเรื่องมีคดีกับใคร อยากมีชีวิตที่สงบสุขเหมือนๆ กัน   5. กลัวความสูญเสีย  ไม่ว่าใครๆ ต่างก็กลัวความ สูญเสียสิ่งที่ตนเองรักและหวงแหนไป  อยากให้คนหรือสิ่งของที่ตนเองรักและหวงแหนนั้นอยู่กับตนเองไปตลอดนานๆ  ไม่ปราถรนาที่จะให้เกิดความพลักพรากจากกันไป

ด้วยเหตุที่คนทุกคนต่างก็รักตัวกลัวตาย  และปราถนาความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งปราถนาความสงบสุขเหมือนๆกัน  ทำไมเราจะต้องมาขุ่นเคืองอาฆาตแค้นตีรันฟันแทงกัน และทำไมเราจะต้องมาฆ่าห้ำหั่นชิงดีชิงเด่นกันอีก   เพราะเราทุกคนต่างก็รักตัวกลัวตายเหมือนกัน   ทำไมเราจึงไม่อยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีความรักมีความสามัคคีต่อกัน หนักนิดเบาหน่อย ก็ให้อภัยกันไป  เราก็ปรารถนาความสงบสุข คนอื่นเขาก็มีความปรารถนาเช่นเดียวกับเรา เราไปทำร้ายเขาๆ ก็เจ็บ  ในทำนองเดียวกันเขามาทำร้ายเราๆ ก็เจ็บเหมือนกัน  ถ้าเราทุกคนต่างนึกถึงอกเขาอกเรา  เอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือเอาใจเราไปใส่ใจเขาบ้าง เราก็น่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้.