หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

อบรมเครือข่ายครูพระสอนศีลธรรม

Author by 10/08/14No Comments »

ข่าวสั้นพระศาสนา          วันที่ 13 และ 27 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ กำหนดอบรมเครือข่ายครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสารการอบรม เวลา 09.00-09.30 น. พิธีเปิดการอบรมโดยมีพระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒฺโน กล่าวรายงาน,พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ กล่าวเปิดการอบรม

เวลา 10.00-11.30 น. บรรยายเรื่อง “ความร่วมมือกับครูพระเครือข่ายอย่างไรให้โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสัมฤทธิ์ผล”โดยพระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ   มมร. วิทยาเขตล้านนา เวลา 13.00-16.30 น. เสวนาปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อเสนอข้อชี้แนะและแก้ไขของเครือข่ายครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.