หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

เชิญร่วมเจ้าภาพบวชภิกษุ-สามเณร

Author by 20/06/14No Comments »

thainews180          พระวิมลมุนี  เลขานุการเจ้าคณะ จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน ของสำนักงานโครงการพระธรรมจาริก ส่วนภูมิภาควัดศรีโสดา .เมือง .เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก่ชนถิ่นทุรกันดารในพระราชูปถัมภ์    ของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรมบรรพชา-อุปสมบทหมู่ชาวไทยภูเขา จำนวน 214 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            เลขานุการเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ เจริญพรต่อว่า คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ ชาวไทยภูเขาปีที่ 49 จำนวน 214 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ “สมเด็จย่า”ในวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ, พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ และ พระอุโบสถวัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยแจ้งความจำนงบริจาค  เพื่อเป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุ -สามเณรรูปละ 2,500 บาท หรือตามแต่จิตศรัทธา โดยติดต่อบริจาคได้ ณ วัดศรีโสดา อ.เมือง เชียงใหม่ โทร.053-892909,โทร.053-892346 โทรสาร 053-221301,053-219777  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.