หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

Author by 13/06/14No Comments »

หัวคอลัมน์ เสียงธรรม           เนื่องจากวันศุกร์ที่   ๑๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ตรงกับวันขึ้น  ๑๕   ค่ำ เดือน ๘ (เดือนสิบเหนือ)  เป็นวันอาสาฬหบูชา  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งมีความสำคัญคือ (1) เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์  ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เมืองพาราณสี  เป็นเหตุให้โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน  (2)  เป็นวันที่มีพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือพระอัญญาโกณฑัญญะและได้รับการบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นรูปแรก  (3)   เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยคือ   พระพุทธ – พระธรรม – พระสงฆ์ ครบบริบูรณ์ (4)   เป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานเป็นแห่งแรกในโลกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เมืองพาราณสี  ซี่งถ้านับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาย่างเข้า  ๒๖๐๒  ปีแล้ว (เอาพ.ศ. ๒๕๕๗   บวกกับ  ๔๕ ปีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ)

ด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลนคร เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่  พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่  สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน      ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้นระหว่างวันที่ ๕ -๑๒ กรกฎาคม  พุทธศักราช   ๒๕๕๗  กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นมีหลายกิจกรรม  เช่น การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติ หน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมทุนการศึกษา

ในส่วนของศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ที่รับผิดชอบการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะของนักเรียนทั้ง  ๓  ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยโรงเรียนหนึ่งส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับละ  ๓ คน ต่างคนต่างสอบไม่รวมกัน

กำหนดการแข่งขันในวันเสาร์ที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เริ่มเวลา  ๑๒.๓๐ น.  ณ พุทธสถานเชียงใหม่ และประกาศผลสอบพร้อมมอบรางวัลในเวลา  ๑๕.๐๐ น. ของวันเดียวกัน จึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน   ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งรายชื่อนักเรียนไปที่ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่  วัดพันอ้น  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   จนถึงวันศุกร์ที่  ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗  หรือ  E-mail : watphan-ohn@hotmail.com