หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดลำปางบรรเทาทุกข์มอบสิ่งของช่วยเหลือราษฏร

Author by 25/05/15No Comments »

2       ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในอำเภอห้างฉัตร คลายทุกข์เมื่อเหล่ากาชาดนำสิ่งของมอบบรรเทาความเดือดร้อนรวม 100 หลังคาเรือนก่อนมอบบ้านแก่ผู้ยากได้เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปางโดยนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้แก่ราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรจำนวน 100 หลังคาเรือนณโรงเรียนปงยางคก ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จากนั้น เวลา 14.00 น. ได้นำคณะฯเดินทางไปมอบบ้านใน “โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยประจำปี 2558″ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558ให้แก่ นายเลย จันทร์ตาราษฎร ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 3 ตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะโดยมีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะร่วมกันส่งมอบฯ เพื่อบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของสภากาชาดไทย.