หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กาชาดแพร่อบรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

Author by 27/01/16No Comments »

กาชาดไทย                เนื่องในวโรกาส มหามงคล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ จัดอบรมผู้มีจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดแพร่ตามโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่สำคัญสุด เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 59  ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดโครงการ พัฒนาจิตอาสา “อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 มีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวต้อนรับ และนางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการออบรม เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  เหล่าอาสาสมัครได้พัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจหลักของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เพื่อให้การขับเคลื่อนสมาชิกจิตอาสา อาสาสมัครกาชาดไทย ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือปฏิบัติงานตามภารกิจของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากร (ครู ข.) ในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกจิตอาสารุ่นต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ให้เป็นที่ รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการคือ สมาชิกจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จาก 8 อำเภอๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน เป็นเวลา 1 วัน.