หน้าหลัก » ข่าวสตรี

คัดเลือกครอบครัวร่มเย็น แม่ตัวอย่างคุณสมบัติครบ

Author by 15/01/16No Comments »

thainews180    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คัดเลือกครอบครัวที่มีคุณสมบัติครบที่สุดเข้ารับรางวัล ครอบครัวร่มเย็นปี 59 ครอบครัว แม่ดีเด่นประจำตำบลสันกลาง มีคุณสมบัติครบสมบูรณ์มากกว่าครอบครัวอื่นๆ ได้รับรางวัลในปีนี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกๆปี เป็นวันแห่งครอบครัวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว สร้างแนวคิดให้ครอบครัวได้เรียนรู้ ทำกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยกรมกิจการตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ไม่น้อยกว่า 3 ครอบครัว โดยครอบครัวร่มเย็นที่ได้รับคะแนนสูงสุด เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2559 และอีก 2 ครอบครัว เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็น ในวันครอบครัว วันที่ 14 เมษายนของทุกๆปี

นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิ์เด็กและสตรี ชั้น 5 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จาก 7 อำเภอ 8 ครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการคัดเลือก ครอบครัวของนางแสง  ดวงจันทร์ตุ้ย แห่งตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็น ประจำปี 2559

สำหรับนางแสง เป็นภรรยาของนายปัน ดวงจันทร์ตุ้ย เป็นครอบครัวเกษตรกรที่มีความขยัน อดทน ด้วยครอบครัวมีฐานะยากจน ลูกๆทั้ง 3 คน จึงได้เรียนหนังสือเพียงระดับภาคบังคับ และมาช่วยครอบครัวทำไร ทำนา เลี้ยงสัตว์ ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน สมาชิกของครอบครัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด และการพนันทุกชนิด จนนางแสง เคยได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประจำตำบลสันกลางมาแล้ว และได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างที่ปราศจากยาเสพติดตามโครงการ รวมพลังสันกำแพงพ้นภัยยาเสพติด (รั้วครอบครัว รั้วชุมชน รั้วสังคม เมื่อปี พ.ศ. 2552”.