หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวสตรี

จิตอาสากาชาดแม่ฮ่องสอน เพิ่มขึ้นกว่า 5 พันคนแล้ว

Author by 12/01/16No Comments »

กาชาดไทย   สำนักงานเหล่ากาชาด  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ของเหล่ากาชาดจังหวัด ที่อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ โดยมีอาสาสมัครสภากาชาดไทย ทั้ง 7 อำเภอ ร่วมงานกว่า600 คน รวมแล้วทั้งหมดมากถึง 5 พันคนเศษ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด โครงการ พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ที่อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ โดยมีอาสาสมัครสภากาชาดไทย ทั้ง 7 อำเภอ ร่วมงานกว่า 600 คน เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย มีความรู้ ความเข้าใจ ในอุดมการณ์กาชาด หลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด ให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างแกนนำ และเครือข่าย ในการเผยแพร่ประสัมพันธ์ ภารกิจสภากาชาดไทย ให้ประชาชนได้ทราบอย่างแพร่หลาย และให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย รู้จักเสียสละ และมีความภาคภูมิใจ ที่ได้อาสาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ เมื่อประสบภัยขึ้นในพื้นที่

ในงานมีการบรรยาย หัวข้อ จุดประกายกาชาด โดยนางพิศประภา ยางเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด และนางสาวสุวรรณี เหมือนแก้ว จากสภากาชาดไทย  การชี้แจงนโยบายและมอบหมายภารกิจให้แก่แกนนำจิตอาสา ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันกับเหล่ากาชาดจังหวัด โดย นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนเสร็จสิ้นการอบรมมีการกล่าวปณิธานและหลักการกาชาด 7 ประการพร้อมทั้งมอบเข็มจิตอาสา แก่ อาสาสมัครทั้ง 7 อำเภอ ส่งผลให้ปัจจุบัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5,751 คน.