หน้าหลัก » ข่าวสตรี

นศ.พยาบาลนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 30 ชิ้นงาน

Author by 14/01/16No Comments »

thainews180                จัดกิจกรรมโครงการพยาบาลนิทรรศน์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ที่ห้องประชุมฝ้ายคำและบริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์  ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถ การสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ และนำออกแสดงเผยแพร่ต่อสายตาสาธารณชนทั่วไป

ที่ห้องประชุมฝ้ายคำและบริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคาร 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 59 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ร่วมกับ คณะครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาของวิทยาลัยฯ     จัดกิจกรรมโครงการพยาบาลนิทรรศน์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559    เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 รวมกว่า 700 คน    ร่วมกันนำนวัตกรรมวิชาการด้านการพยาบาลของนิสิต นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากทุกชั้นปีในสังกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการผลงานเสนอต่อสาธารณชน ในงาน “สามทศวรรษ นิทรรศน์พยาบาล บูรณาการผ่านความรู้ พัฒนาสุขภาพ สู่สังคมผู้สูงวัยที่มีสุข”     ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอนวัตกรรมผลงานวิชาการ    ด้านการพยาบาลของ นักศึกษาให้ได้รับชม

โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานเป็นจำนวนมากได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาฯ ในการที่จะก้าวไปสู่การประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาได้จบการศึกษาออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเพียบพร้อมในงานด้านทักษะทั้งด้านความคิด วิเคราะห์ สื่อสาร และปฏิบัติ สามารถที่จะให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยภายในงาน ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ ให้ความรู้ในงานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนในรูปแบบนิทรรศการ รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ผลงาน อาทิ ผลงานด้านการรักษาพยาบาล ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการบริการสาธารณสุข และด้านการพัฒนาการพยาบาล ตลอดจนได้จัดกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกองค์ความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพ เช่น กิจกรรม Line Dance เต้นเพื่อสุขภาพ, การรำกระบองชีวจิต และการตอบปัญหาสุขภาพ เป็นต้น.