หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา, ข่าวสตรี

นางแววกุลภา ปะละชัย ครูดีเด่นแห่งปี 58 ของเชียงใหม่

Author by 2/04/16No Comments »

mt02              คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลื้มกับนางแววกุลภา ปะละชัย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษา จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

นางแววกุลภา (ครูแวว)ปะละชัย เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2511 จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เมื่อ พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2529 จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย , พ.ศ. 2534 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ , พ.ศ. 2544 การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงาน ปี 2537 ถึง 2550 เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย , ปี 2553 เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ , ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และ หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ จ.เชียงใหม่

ครูแวว เป็นคนขยันในงานสอนหนังสือแก่เด็กๆ หลังเลิกงาน จึงมักจะหอบงานกลับไปทำต่อที่บ้านพักตลอดมา ตรวจการบ้านที่สั่งให้นักเรียนทำมาส่ง และจะเรียกนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนเป็นรายบุคคลมาช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเรียน ใครเรียนอ่อน ก็จะเน้นด้วยการมอบงานให้ไปศึกษาค้นคว้า แล้วมารายงานผลในวันถัดไป โดยไม่ให้นักเรียนติดค้างในเรื่องที่มีปัญหา

นอกจากงานในหน้าที่สอนแล้ว งานของโรงเรียน ครูแวว ก็จะช่วยงานทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่เป็นงานของกลุ่มอื่นๆ แต่ครูแววพอมีความรู้และเวลา ก็จะเข้าไปช่วยงานทันที จึงเป็นที่รักของเพื่อนๆครูในโรงเรียน จนผู้บริหาร เห็นในความตั้งใจในการทำงาน ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นประจำปี 58

สำหรับหน้าที่ความเป็นแม่ นางแววกุลภา จะให้เวลากับลูกๆ ในวันหยุดทำงาน ด้วยการช่วยดูการบ้าน และช่วยสอนในบางวิชาที่เธอมีความรู้และความถนัด เช่น ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดี ด้วยการอบรมสั่งสอนให้ลูกๆ เป็นคนมีสัมมาคารวะ มีธรรมะในใจ และมีวินัยในการเรียน การเล่น และช่วยงานบ้านของพ่อ-แม่ แต่ฝีมือการปรุงอาหาร อาจไม่มีพรสวรรค์เหมือนแม่บ้านคนอื่นๆ จึงปรุงอาหารอร่อยได้เพียงบางเมนูเท่านั้น

ความสามารถที่เธอทำได้เหมือนชายคือ ฝีมือการขับรถ ที่เธอไม่เคยประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนเลย โดยมีหลักการปฏิบัติว่า รักษาวินัยและปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด.