หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ประไพ อินตา ข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558

Author by 25/04/15No Comments »

ประไพ  อินตา        ที่ห้องหน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดูคึกคักระยะนี้ เนื่องจากมีการเตรียมจัดงานแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานและคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ คือ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1  เมษายน 58  เธอคือ นางประไพ  อินตา หัวหน้าหน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เข้ารับรางวัลครุฑทองคำ (กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ) จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558  ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

นางประไพ  อินตา เป็นคนจังหวัดสมุทรสาคร ในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร เดิมนามสกุล บุญญบาล ขึ้นมาเชียงใหม่เพื่อมาช่วยพี่สาวที่เปิดร้านเสริมสวยให้บริการแก่คนรักสวยรักงาม   พร้อมกับใช้เวลาช่วงเย็นเรียนหนังสือในระบบการศึกษานอกโรงเรียนจนจบระดับชั้นมัธยมปลาย      แล้วเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  จากนั้นเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2535 ที่คณะพยาบาลฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร  งานบริหารทั่วไป  สำนักงานคณะ พยาบาลศาสตร์  มช.

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นคนนี้เป็นผู้ที่มีความประพฤติในการปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม  ปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ   มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  มีความขยันอดทน มีมานะในการทำงาน มีความตั้งใจที่จะทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบการทำงานและถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงาน  ในการปฏิบัติงานจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน มีความเป็นกันเองและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและนักศึกษาตลอดจนผู้มาติดต่อ  มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการปฏิบัติราชการ  มีความวิริยะ  อุสาหะในการปฏิบัติงาน   มีความรับผิดชอบทั้งตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจะช่วยงานนอกเหนือจากหน้าที่บ้างในบางโอกาส บ้างครั้งก็มาทำงานก่อนเวลา เพื่อให้ได้งานเพิ่มขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวที่ดี  ดูแลมารดาที่มีอายุถึง 86 ปีแล้วเป็นอย่างดี โดยผลัดกันกับพี่ๆมาเข้าเวรดูแลคุณแม่

นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เพื่อนร่วมงานในด้านการพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบในหน้าที่  มีความรับผิดชอบทั้งกับตนเองในการปฏิบัติงานการอย่างเต็มศักยภาพ  การรับผิดชอบต่อ ครอบครัว  ในด้านการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ได้ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบวินัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยจะเน้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ในการประสานสัมพันธ์ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ร่วมงาน ตลอดจนการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แล้วยังกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ

นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรเข้าร่วมเป็นแกนนำพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะบิดามารดาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช .ไอ .วี.  ในเด็ก วัยรุ่นตอนต้น (โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่)  ในการเป็นแกนนำและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจะตระหนักถึงหน้าที่ ในการบริการให้ความรู้และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ด้วยความเต็มใจและเสมอภาค มีความเป็นกันเองกับทุกคน    รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เคยได้รับในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้แก่ เกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554  และ โล่ประกาศเกียรติคุณในการเป็นแกนนำร่วมพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะบิดามารดาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช. ไอ. วี .ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น

นางประไพ  อินตา มีความสามารถพิเศษที่ไม่ค่อยมีใครทราบคือ การตัดผมเด็กชาย ลูกชายคนเดียวของเธอได้รับบริการมาตั้งแต่ยังเด็กๆจนปัจจุบันเรียนระดับมหาวิทยาลัย ปี 1  เพราะเธอบริการตัดผมให้ลูกชายตลอดมา รวมทั้งสามีด้วย ในบางโอกาส.