หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ป่าไผ่-ป่าแดดจัดวันสตรี ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์

Author by 11/03/16No Comments »

thainews180     เทศบาลตำบลป่าไผ่และตำบลป่าแดด เชียงใหม่จัดงานวันสตรีสากล เพื่อยกย่องบทบาทของสตรีต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในวันสตรีสากล ประจำปี 2559

บ่ายวันที่ 7 มี.ค. 59 ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลป่าแดด  ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี 2559  โดยมี นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน  นางแสงเดือน ปั๋นแก้ว ประธานคณะ กรรมการจัดงานวันสตรีสากลเทศบาลตำบลป่าแดด กลุ่มสตรีแม่บ้าน   และแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าแดด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นทั้ง 13 หมู่บ้าน

เมื่อค่ำวันที่ 8 มี.ค. 59 เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ เมื่อเวลา 19.00 น. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานเปิดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 59 ของตำบลป่าไผ่ โดยมี ดร.ประกิจ  แก้วสาร นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาของตำบลป่าไผ่ ก่อนมอบประกาศเกียรติคุณแก่ นางวันเพ็ญ  ชำนาญ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนตำบลป่าไผ่ ประจำปี 59 ,นางประนอม  ถือแก้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าไผ่,นางศิริพร  ยมเกิด ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นประจำเขต 1, นางนิตยา  วิริยา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 12 รับประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหมู่บ้านที่มีคณะกรรมการดีเด่น ก่อนมีกิจกรรมประกวดการฟ้อนเล็บของ กลุ่มสตรีในหมู่บ้านต่างๆ นายอดุลย์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางพรรณา คุณัญญาสกุล ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าไผ่ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะคณะกรรมการดีเด่นของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล  ประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่กระตุ้นเตือนให้สังคมไทยได้ตระหนังถึงคุณค่าและความสำคัญของสตรี เนื่องจากในสังคมไทยนั้นถือได้ว่าสตรีเป็นพลังสังคมที่ยิ่งใหญ่ สตรีได้ทำหน้าที่เคียงคู่กับบุรุษมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่ในสมัยโบราณกาล ถือได้ว่าสตรีไทยมีศักยภาพ มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยที่สตรีไทยมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข  มีความสมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งตลอดมา จะเห็นได้ว่าการพัฒนากลุ่มองค์กรสตรีในพื้นที่ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มสตรีเป็นกลุ่มองค์กรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้ปัจจัยหนึ่งก็ต้องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาสตรีให้มีความสามารถในการพัฒนาสังคม และการดำรงชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นที่ต้องพัฒนาสตรีให้เข้มแข็ง   ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าแดดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเสมอภาคส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน ปรับเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิด ของคนในสังคมให้มีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของสตรีและบุรุษ เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาค ให้ยอมรับในความคิด ความรู้ ความสามารถ และความหลากหลายในกันและกัน โดยสนับสนุนบทบาทสตรีพร้อมดึงศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เทศบาลตำบลป่าไผ่และกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลตำบลป่าไผ่ จึงได้จัดงานโดยมีความมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล สนับสนุนและร่วมกันจัดกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักและกว้างขวางมากขึ้น ให้สตรีได้มีกิจกรรมทำร่วมกันสานสัมพันธ์ สร้างความรัก สามัคคีในกลุ่มองค์กรสตรี รวมทั้งให้สตรีได้แสดงศักยภาพ กระตือรือร้น เชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง อีกทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสตรี สร้างขวัญกำลังใจ แสดงให้เห็นคุณค่าของสตรีที่มีผลงานทางสังคม นอกจากนี้ ยังให้กลุ่มองค์กรสตรีมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจาก กลุ่มองค์กรต่าง ๆ อาทิ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าไผ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน .