หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ป้องกันสตรีค้าประเวณี พะเยาประชุมผู้เกี่ยวข้อง

Author by 29/01/16No Comments »

thainews180              ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   ประชุมเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ จ.พะเยา     เพื่อให้การค้าประเวณีของสตรีลดลง

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2559 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมได้มีการแจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจกรรมโรงงาน และยานพาหนะ โดยประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 , การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ , การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา รอบเดือนมกราคม 2559 , การเตรียมต้อนรับคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะเดินทางมาศึกษาดูงานสถานการณ์ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการค้าประเวณีในสตรีภาคเหนือ ปัญหาของชนเผ่าสตรีตลอดจนมาตรการแก้ไข  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ใน วันที่ 23 ก.พ. 59 นี้ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา เวลา 10.30 น. ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลที่จะต้องรายงานชี้แจ้ง   ให้พร้อมทุกหน่วยครบทุกประเด็น.