หน้าหลัก » ข่าวสตรี

พยาบาลสูติ-นรีเชียงใหม่สร้างชื่อคว้ารางวัลดีเด่นประจำปี 58

Author by 19/05/15No Comments »

2      นายสุพจน์  เชี่ยวชาญ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งมาว่า สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses,ICN) ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนเติงเกล  ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ได้วางรากฐานการพยาบาลแผนใหม่ สร้างระบบการบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีการผลิตพยาบาลในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ทำให้สังคมยอมรับยกย่องและเห็นคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาลอย่างแท้จริง  โดยคำขวัญประจำปีนี้ได้แก่  ”NURSES: A FORCE FOR CHANGE: CARE EFFECTIVE, COST EFFECTIVE พยาบาล: พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดูแล”

ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุทรงเป็นองค์ประธานประทานรางวัลแก่พยาบาลที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2558 เนื่องในวันพยาบาลสากล ที่จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสภาการพยาบาล และหน่วยงานองค์กรวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากลซึ่ง รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล  เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ด้วยนับว่าเป็นบุคลากรคนสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะพยาบาลฯ

สำหรับ รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (พยาบาลและผดุงครรภ์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ระดับปริญญาโท (การพยาบาลแม่และเด็ก) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ทางคณะฯ จะจัดพิธีแสดงความยินดีแก่ รศ.อำไพ  จารุวัชรพาณิชกุล ในเร็วๆนี้.