หน้าหลัก » ข่าวสตรี

พยาบาลหญิงเชียงใหม่สร้างชื่อรับรางวัลปี 55

Author by 10/10/12No Comments »
.ดร.อารีวรรณ

.ดร.อารีวรรณ

    วันพยาบาลแห่งชาติปี 55 คณะกรรมการสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยคัดเลือกพยาบาลตัวอย่างเพื่อยกย่องในคุณความดี มีพยาบาลจาก มช.ได้รับการคัดเลือกในสาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งว่า วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้ว   กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533

สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง และได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีนับแต่นั้นเป็นต้นมา ในแต่ละปีที่ผ่านมาเมื่อถึง วันพยาบาลแห่งชาติ  ทางสภาการพยาบาล จะได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่พยาบาลที่ได้ประกอบคุณงามความดีในวิชาชีพและสังคมให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ  ใน 6 สาขาได้แก่ สาขาเกียรติคุณ สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สาขาการวิจัยทางการพยาบาล สาขาการศึกษาพยาบาล สาขาการบริการพยาบาล และ สาขาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

ในปี  พ.ศ. 2555  รองศาสตรา จารย์ ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน  คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ได้รับการคัดเลือกจากสภาการพยาบาลฯให้เป็นพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล(ประเภทอาจารย์พยาบาล) โดยจะเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันพยาบาลแห่งชาติ  ในวันที่ 25 ต.ค. 55 ณ อาคารศรีนครินทรศรี สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี.