หน้าหลัก » ข่าวสตรี

พะเยาเผยผลงานที่ผ่านมา อวดเพื่อนเหล่ากาชาดภาค 10

Author by 14/01/16No Comments »

2                เชียงรายเป็นเจ้าภาพประชุมเหล่ากาชาดภาค 10 เพื่อให้สมาชิกในภาคเหนือ ได้พบประสังสรรค์และเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ การทำงานซึ่งกันและกัน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 59  ที่ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดใน 6 จังหวัดของภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมกาชาดภาค 10 ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ในภาค10 ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ แนวทางการดำเนินงาน และรับทราบผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด

สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นางปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดฯ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2558 ;ว่า งานรับบริจาคโลหิต ได้ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ ออกบริการรับบริจาคโลหิต ได้ 2,192 ราย ได้โลหิต จำนวน 767100 ซี.ซี. และจัดโครงการทำความดีเพื่อพ่อของแผนดิน 88  พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม

จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคการประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา ก่อนออกรณรงค์รับบริจาคดวงตา อวัยวะ คู่ขนานไปกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในอำเภอต่างๆ มีผู้บริจาคจำนวน 96 ราย และตั้งโต๊ะรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ที่ร้านมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวสืบสานของดีจังหวัดพะเยา มีผู้บริจาคดวงตา อวัยวะ จำนวน 263 ราย รวมผู้บริจาคทั้งสิ้น 360 ราย สำหรับงานด้านบรรเทาทุกข์ และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จะนำเสนอในโอกาสต่อไป.