หน้าหลัก » ข่าวสตรี

พัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาด เติมความรู้กฎระเบียบใหม่ๆ

Author by 19/01/16No Comments »

กาชาดไทย              สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เติมความรู้ใหม่ๆเรื่องกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ แก่สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาคเหนือ เพื่อเพิมพูนศักยภาพการทำงาน

จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนองค์ความรู้เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่แก่เหล่ามวลสมาชิก ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพกาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ภาค 10 ประจำปี 2559″ ซึ่งได้มีการจัดการประชุมสัมมนาขึ้น ที่ห้องประชุมเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 เป็นเวลา 1 วัน มีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง ในนามเจ้าภาพจัดการประชุม นำคณะผู้บริหาร และตัวแทนมวลสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ทั้ง 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง ลำพูน และพะเยา รวมจำนวน 100 คน ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาทำกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

การประชุมสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด อีกทั้งเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติงานงบประมาณการเงิน และการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด รวมถึงนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ พร้อมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง พร้อมทบทวนการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้เหล่ากาชาดของแต่ละจังหวัด ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด ได้มีโอกาสพบปะ สังสรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเหล่ามวลสมาชิกกาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอในพื้นที่ทุกแห่ง อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อการประสานประโยชน์ให้กับงานของสภากาชาดไทย

นายพระนาย สุวรรณรัฐ บรรยายพิเศษให้ความรู้ในเรื่อง โครงสร้างสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัด  นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับของสภากาชาดไทย ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 74) พุทธศักราช 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 75) พุทธศักราช 2557 และให้ความรู้ในเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานงบประมาณ การเงิน การบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสภากาชาดไทย อาทิเช่น เรื่องการทำงานด้านจิตอาสา และการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ กับอาสากาชาด นอกจากนี้ในการประชุมสัมมนายังได้เปิดพื้นที่เวทีจัดการเสวนาในเรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ” โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และตัวแทนนายกกิ่งกาชาดอำเภอ จากทั้ง 3 จังหวัด ลำปาง ลำพูน และพะเยา ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้.