หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ฟังบรรยาย

Author by 1/09/12No Comments »

ฟังบรรยาย….คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยมีคณาจารย์ นักศึกษาของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ของคณะฯ.