หน้าหลัก » ข่าวสตรี

มอบโล่แม่ดีเด่นเชียงใหม่

Author by 9/08/12No Comments »

เชิญผู้ว่าฯเชียงใหม่มอบโล่แม่ดีเด่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 55

นางมยุรี   ยกตรี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่   เผยว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำ ปี 2555 ในเดือนสิงหาคม 2555 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ ยกย่องเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ ที่มีต่อครอบครัวสังคมประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ กิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในงานวันแม่แห่งชาติคือ การคัดเลือกแม่ดีเด่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ให้ปรากฏแก่สาธารณชน ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะเดินทางไป เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อรับประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเกียรติบัตร ในวันที่  12 สิงหาคม 2555 ณ สวนใหม่อัมพร กรุงเทพฯ            โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นเข้าปรับประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานและเกียรติบัตร จำนวน 2 คน คือ แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่นางบุญเอื้อ  สุภาแสน จากอำเภอฝาง และ นางสุนา เรือนจันทร์ จากอำเภอแม่ริม

นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าแม่ดีเด่นที่อำเภอคัดเลือกส่งให้จังหวัดฯ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรยกย่องเป็นแม่ดีเด่น จึงประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ทั้ง 9 คน ให้เป็นแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่ง ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้แก่ นางจันทร์ตา ปัญญาคง จากอำเภอสันทราย,นางสุมาลี บัวชุม จากอำเภอดอยสะเก็ด,   นาง ธัญญารัตน์  จันทร์อารี จากอำเภอดอยหล่อ,ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร ได้แก่นางเอ้ย ดูจี่ จากอำเภอดอยเต่า,นางยวงคำ พิทาคำ จากอำเภอแม่แจ่ม,นางสุกันทา คำมี จากอำเภอหางดง, นางจันทร์ดี  นันทะกุล จากอำเภอเมืองเชียงใหม่,ประเภทแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่ นางศรีนวล วณีสอน จากอำเภอแม่แจ่ม,และประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร ได้แก่ นางศรีจรรยารักษ์ กาวีวงค์ จากอำเภอสันกำแพง ซึ่งจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณยกย่องจากหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ในฐานะแม่ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.