หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ยกย่องสตรีที่เชียงราย ผู้ร่วมงานกว่า 300 คน

Author by 21/03/16No Comments »

thainews180        เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 59 จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ศาลาวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม 2559  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี บุคคล และองค์กรทั้งหลาย ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความคุ้มครองพิทักษ์สิทธ์สตรีตลอดจนร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากลเพื่อระลึกถึงการต่อสู้ของสตรีที่ให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมบทบาท   และสถานภาพของสตรี รวมถึงความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกบริบทของสังคม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2559 แนวคิดในการจัดงานวันสตรีสากล คือ “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” การพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สตรีเป็นพลังในการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ต้องตระหนักและเห็นคุณค่าเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหญิงและชายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการให้กำลังใจสตรีไทย ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า ตามที่สหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมกันจัดงานวันสตรีสากลเพื่อร่วมเฉลิมฉลองรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค การพัฒนาและสันติภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ และการนำไปสู่การทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เพื่อสิทธิเท่าเทียมกันของหญิงและชายในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของสตรี โดยในประเทศไทยได้จัดงานวันสตรีสากลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2532

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานราชการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสตรีดังกล่าว จึงได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้น เพื่อเสริมสร้างเจตคติของสังคมในการคำนึงถึงศักดิ์ศรี ศักยภาพสตรี พิทักษ์สิทธิมนุษยชนของสตรี และความเสมอภาคหญิงชาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน ทุกระดับในสังคม และเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากลสนับสนุน และร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสตรีสากลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

กิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การแสดงสัมโมทนียกถาโดยพระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง การเสวนา พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำสตรีดีเด่น และจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอ มีผู้นำสตรีเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน.