หน้าหลัก » ข่าวสตรี

รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล พยาบาลคนขยันจนได้รับรางวัลดีเด่นแห่งปี 2558

Author by 23/05/15No Comments »

อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล   คนเราทำงานด้วยเหตุผลหลายอย่าง คนส่วนใหญ่ ทำงานเพื่อแลกกับค่าจ้าง บางคนมีเงิน มีฐานะ แต่ทำงานเพราะไม่อยากให้ใครดูถูกว่า เป็นคนว่างงานไร้คุณค่า แต่มีไม่มากนัก ที่ทำงานด้วยความขยัน ทุ่มเทเพื่อองค์กรเจริญก้าวหน้า โดยไม่คิดว่าต้องได้รับรางวัล คำเยินยอสรรเสริญ แต่ฟ้ามีตา มีหลายคนที่ร่วมงาน เห็นว่าคนๆนั้น ทำงานด้วยความตั้งใจ ขยัน อดทน จึงเป็นสักขีพยานให้ได้รับการยกย่องในสาขาต่างๆ อย่างเช่น

รศ.อำไพ   จารุวัชรพาณิชกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติ ศาสตร์และนรีเวชวิทยา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทำงานด้วยใจ จนได้รับเลือกให้เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น    ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล  เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 จากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ที่จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสภาการพยาบาล และหน่วยงานองค์กรวิชาชีพ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558

พยาบาลคนขยันคนนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (พยาบาลและผดุงครรภ์) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ระดับปริญญาโท (การพยาบาลแม่และเด็ก) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ พัฒนาทักษะทางการพยาบาลต่อสมรรถนะแห่งตนของนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมโครงการร่วมวิจัย 7 โครงการ เช่น การพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะทางคลินิกการตรวจครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล, การใช้การสะท้อนคิดของพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเข้าใจตนเองของนักศึกษาพยาบาล, การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ การดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ,  การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนกรณีคณะ พยาบาล ศาสตร์ มช. กรณีศึกษาตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่, การสื่อสารด้านสุขภาพสำหรับสตรีในสถานประกอบการ, เป็นต้น

ผลงานการเผยแพร่และตีพิมพ์ มีมากมาย ที่โดดเด่น เช่น ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพสตรีในวัยทำงานในภาคเหนือประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสละเวลาในวันหยุดราชการ เป็นกรรมการทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยอีกหลายคณะ เป็นกรรมการวิชาการ เช่น อนุกรรมการฝ่ายวารสาร จุลสารของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ บริการวิชาการ เป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ,ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และบริการตรวจรักษาเบื้องต้น,เป็นกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  เป็นอาจารย์พิเศษ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2552 ,สอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นกรรมการคณะตรวจผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช., กรรมการชุดการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับสตรีในสถานประกอบการ ของ ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ขอบคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เป็นกรรมการโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีกลุ่มเสี่ยงของอำเภอสันป่าตอง ณ  โรงพยาบาลสันป่าตอง

สละเวลาทำงานนอกสถาบันด้านวิชาการไปเป็นคณะ อนุกรรมการออกข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้แก่สภาการพยาบาล ,เป็นวิทยากรใน,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรและเด็กติดผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและพี่เลี้ยงเด็ก ,เป็นกรรมการจัดวันรณรงค์สุขภาพสำหรับสตรีในสถานประกอบการ, โครงการเรื่อง การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับสตรีในสถานประกอบการ เนื่องจาก รศ. มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลแม่และเด็กตลอดเวลาที่รับราชการด้วยความขยัน จึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนี้

ชั้นจัตรถาภรณ์ช้างเผือก ปี พ.ศ.2527

ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ปี พ.ศ.2538

ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผื่อก ปี พ.ศ. 2542

ชั้นเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี พ.ศ.2547

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ปี พ.ศ.2551

ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ปี พ.ศ. 2554.

 

มานพ วรรณวงค์ สัมภาษณ์