หน้าหลัก » ข่าวสตรี

รอรับเสด็จ….

Author by 26/10/12No Comments »

รอรับเสด็จ….คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  รอรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 55.