หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฟ้า เชียงใหม่ เปิดรับคนพิการเข้าฝึกวิชาชีพ 4 สาขา

Author by 22/06/15No Comments »

20140320143953          นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฟ้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าในปีงบประมาณ 2559 ทางศูนย์ฯ เปิดรับสมัครคนพิการที่มีคุณสมบัติพิการทางการ เคลื่อนไหว แขน ขา ลำตัว  อายุระหว่าง 14 ถึง 50 ปี สัญชาติไทย ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อรัง ไม่เป็นโรคลมซัก โดยศูนย์ จะเปิดรับสมัครหลักสูตร ระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 25 คน  หลักสูตรช่างเสริมสวย จำนวน 25 คน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 25 คน และหลักสูตรช่างอีเลคทรอนิค 25 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนกรกฎาคม  ผู้เข้ารับฝึกวิชาชีพดังกล่าวจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยทางศูนย์จะเน้นคนพิการที่ภูมิลำเนาอยู่ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดอื่นๆตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาชีพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน   รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และรูปถ่ายเต็มตัวขนาดโปสการ์ดที่เห็นลักษณะความพิการ 1 รูป ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน เลขที่ 303 หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.yardlfon.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-104144 ในวันและเวลาราชการ.