หน้าหลัก » ข่าวสตรี

สตรีนักธุรกิจรับรางวัล สุดยอดเพชรน้ำหนึ่ง

Author by 1/08/12No Comments »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วันนี้ ทรงพระราชทานโล่ “สุดยอดเพชรน้ำหนึ่ง”  แก่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ โดยนายกสมาคมฯ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทาน  ที่ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลรูม  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นางสาววัชรี ศรีตระกูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ แจ้งมาว่า สืบเนื่องจากสมาคมฯได้จัดทำโครงการ “พัฒนาวิชาชีพสตรี คืนคนดีสู่สังคม ด้วยวิชาชีพเสริมสวย” โดยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพเสริมสวยให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง จากโครงการคืนคนดีสู่สังคม หลักสูตรนวดแผนไทย เมื่อปี พ.ศ. 2548 สามารถสร้างงานให้กับผู้ต้องขังหญิง ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 150 คน และได้เป็นผู้ให้บริการสถานนวดแผนไทยของทัณฑสถานหญิงฯจนถึงปัจจุบันได้รับการต่อยอด เป็นสถานนวดแบบสปา

ในปี พ.ศ. 2554 ทางสมาคมฯ ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาวิชาชีพสตรี  คืนคนดีสู่สังคม ด้วยวิชาชีพเสริมสวย” จากการสำรวจอาชีพเสริมสวย เป็นที่ต้องการมากที่สุดในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะการทำผมในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย (Advance) และสร้างสรรค์ (Creative) การทำเล็บ และ การแต่งหน้า กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง  สมาคมฯ จึงได้จัดรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่ผู้ต้องขังในครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนในการอบรม จากสถาบัน TONI&GUY สมาคมส่งเสริมช่างผมไทยสู่สากล และวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รวมทั้งวิทยากรจากสถาบันเสริมสวยชั้นนำทั้งจากเชียงใหม่ และจากกรุงเทพฯมาให้ความรู้

ในปี 2555 ได้ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องด้วยหลักสูตรเสริมสวยโปรแกรมภาษาอังกฤษ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 โดย ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนจาก มหาวิทยาลัยพายัพ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ รวมระยะเวลาในการจัดอบรมตลอดโครงการนี้ กว่า 1 ปี จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ต้องขังหญิง ที่จะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รวบรวมรายละเอียดและส่งเข้าประกวด”โครงการเพชรน้ำหนึ่ง” ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผลการคัดเลือก จากจำนวนผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 210 องค์กร ทั่วประเทศ ปรากฏว่าโครงการ “พัฒนาวิชาชีพสตรี  คืนคนดีสู่สังคม ด้วยวิชาชีพเสริมสวย” ของสมาคมฯ  ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 โครงการ “สุดยอดเพชรน้ำหนึ่ง” และเข้ารับพระราชทานโล่ รางวัล   “สุดยอดเพชรน้ำหนึ่ง” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 ส.ค. 55 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี.