หน้าหลัก » ข่าวสตรี

สมัชชาครอบครัวชร.ประชุม แก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Author by 28/03/16No Comments »

thainews180    คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ได้จัดการประชุมสมัชชาครอบครัว จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยสถาบันครอบครัว

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย นางสาวทิพย์กวิน ไชรถาวร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ได้จัดการประชุมสมัชชาครอบครัว จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 เพื่อระดมความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว เพื่อเป็นฐานสำหรับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว การประชุมสมัชชาฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการกำหนดประเด็นสมัชชาฯ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ในมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดประเด็นหลัก โดยพิจารณาจากสถานการณ์ ปัญหาครอบครัวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 3 ประเด็น ดังนี้ 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว/ครอบครัวข้ามรุ่น/ครอบครัวต่างวัฒนธรรม 2. การสร้างธรรมนูญยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัว ทุกระดับ 3. การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยสถาบันครอบครัว

การจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผู้แทนเด็กและเยาวชนระดับ และประชาชน รวมทั้งสิ้น 100 คน.