หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ส.ส่งเสริมสตรีศรีลานนาไทย เชิญ 23 ผู้ทรงคุณวุฒิ “ปรึกษา”

Author by 25/02/16No Comments »

thainews180           นางมลสุดา ลงนามเชิญ 23   ผู้ ทรงคุณวุฒิในเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีฯ โดยมีกรรมการอำนวยการ 25 คน ขับเคลื่อนภารกิจ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 59 นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย จังหวัดเชียงใหม่ เชิญคณะกรรมการอำนวยการ ร่วมประชุม เพื่อหารือ การดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ พร้อมมอบงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ประกอบด้วย นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ เป็นนายกสมาคมฯ นางสุภาเพ็ญ  ศิริมาตย์ เป็นอุปนายกฯ คนที่ 1 นางวิไลลักษณ์  กันธิยะ เป็นอุปนายกฯ คนที่ 2 นางพิสมัย  ตรีวิชา เป็นเลขาฯ นางมาลี  สุริยะศักดิ์ เหรัญญิก นางยุพา ศรีนรศักดิ์ศิลป์ ปฏิคม นางพรรักษ์ สุคันธะกุล นายทะเบียน นางนิตยา ฮวกนิล บรรณารักษ์ฯ นางวัฒนี  ตั้งทางธรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางนุจิณี  โอ ฝ่ายอาคารสถานที่ นางอรพรรณ์ ปัญโญใหญ่ ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม นางนิตยา  รัตนชัยสิทธิ์ ฝ่ายกิจกรรม นางวีรวรรณ  ลือชัย ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสตรี นางรุ่งระวี  มีทองคำ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นางมณฑิรา  รังคกูลนุวัฒน์ ฝ่ายจัดหารายได้

กรรมการกลาง ประกอบด้วย นางอาภาพร  วรพงษ์,นางกชพร สุรินทร์คำ,นางลัดดา สดายุรัตน์, นางพาณี  คุณาวิกติกุล, นางศิริวรรณ  รัตนมะโน,    นางเกศโรบล  อัศรานุรักษ์,นางเพิ่มศรี  ปั้นทอง,   นางเสาวคนธ์  ขันธราช,นางจุฑารัตน์  โตษยานนท์,และนางวิไล เมืองชื่น นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียง ในจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นกรรมการที่ปรึกษาอีกจำนวน 23 คน เพื่อให้กิจกรรมของสมาคมฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประกอบด้วย คุณหญิงพรรณางค์ ปานิกบุตร, นางบุญทวี  ตันตรานนท์,นางจรัสศรี  เลาหวัฒน์,นางสุรีย์พร คองประเสริฐ,     นางเครือวัลย์  ตันติพงษ์,นางศิริวรรณ  จิตศักดานนท์,นางธนี พหลโยธิน,นายอินสม  ปัญญาโสภา,นางนวลศรี อิศรางกูล ณ อยุธยา,นางเขื่อนคำ สิงหเนตร,นางเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์,นางจันทร์เพ็ญ  สุภูตะโยธิน,นางดลจิต ศรีสุวรรณดี,นางพัชนี ภู่แสงวงษ์,นางสุดาพร  สงวนสัตย์,นางวราลักษณ์  จงรักษ์,นางสุจิตรา สัตยารักษ์,นางน้ำทิพย์ ลือวรรณ,นางอรพินท์  โพธิสารัตน์,นางจุไร ชำนาญ,นางทัศนีย์  ลอมศรี, และนางสุภาพร  พุกกะรัตน์.