หน้าหลัก » ข่าวสตรี

หลายจังหวัดในภาคเหนือ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล

Author by 10/03/16No Comments »

4    จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการรวมพลังสตรีสร้างสรรค์เชียงใหม่ เนื่องในวันสตรีสากล 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์สังคมแห่งความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 700 คน ส่วนจังหวัดพะเยา รวมพลังมากถึง 1,000 คน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีสร้างสรรค์เชียงใหม่ เนื่องในวันสตรีสากล 2559  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชมอำเภอทุกอำเภอ เทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  700 คน

กิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสตรีดีเด่น การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนภารกิจองค์กรสตรี” โดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังสตรี พลังแห่งความสร้างสรรค์สังคม”โดย นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทสตรีที่ผ่านมากับภารกิจการพัฒนาก้าวต่อไป” โดยนางสาววิไล บูรณุปกรณ์ ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ การเสวนา หัวข้อ “ปัญหาความต้องการ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสตรีในทุกมิติ” โดยสมาชิกผู้แทนสตรีอำเภอทุกอำเภอและการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี

มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเภทผู้ทำงานดีเด่นโดยนายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวม 14 ราย นางสุภาเพ็ญ  ศิริมาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรประเภทคณะกรรมการพัฒนาสตรี 25 ราย นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 25 ราย นายโชคชัย  แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 25 ราย

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ในเวลาเดียวกัน นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 “พลังสตรี พลังสร้างสรรค์ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”พร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ รวมจำนวน 18 ราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยา คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ สตรีทุกหมู่บ้านได้แสดงพลังของสตรี เข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับความเป็นผู้นำ และมีการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์กรสตรีจากทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน โดยได้พร้อมกันกล่าวปฏิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ซึ่งนอกจากนี้ภายในงานยังมีการ การบรรยายธรรม การจำหน่วยสินค้าจากกลุ่มสตรีในจังหวัดพะเยา และ การประกวดการร้องเพลงของสตรี 9 อำเภอ.