หน้าหลัก » ข่าวสตรี

หลายองค์กรรวมน้ำใจ สนับสนุนกิ่งกาชาดสารภี

Author by 12/08/12No Comments »

รองนายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ เปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสารภี เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้  และเป็นสำนักงานชมรมแม่บ้าน มหาดไทยตลอดจนศูนย์ประสานงานแม่บ้านอำเภอสารภี มีหลายองค์กรให้การสนับสนุน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 55  นางวราภรณ์ กีฬาแปง รองนายกเหล่ากาชาด ทำการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับเชิญจากนางวีระวรรณ ลือชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอสารภี เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดฯ โดยมี นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี กล่าวต้อนรับ โดยนายกกิ่งกาชาดฯเผยว่า อาคารดังกล่าวเป็นอาคารของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการอำเภอฯ ซึ่งทางเทศบาลฯได้แบ่งพื้นที่บนชั้น 2 ของอาคารให้กิ่งกาชาดอำเภอสารภีได้ใช้เป็นสำนักงานกิ่งกาชาดฯและที่ทำการแม้บ้านมหาดไทยอำเภอสารภี,ตลอดจนศูนย์ประสานงานแม่บ้านอำเภอสารภี เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์ประสานงานในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งในยามปกติและยามเกิดภัยพิบัติ คอยช่วยส่งเสริมสนับสนุนภารกิจต่างๆของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ จากการอนุมัติจากสภากาชาดไทย ให้ใช้งบของกิ่งกาชาดอำเภอฯเพื่อปรับปรุงอาคาร โดยทางเทศบาลตำบลยางเนิ้งอนุมัติให้ใช้บริเวณชั้น 2 ของอาคารดังกล่าวเป็นสำนักงานและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการปรับปรุงอาคาร.