หน้าหลัก » ข่าวสตรี

อดีตนายกพยาบาลรับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 58

Author by 8/01/16No Comments »

รศ.กรรณิการ์ พงษ์สนิท (4)               มช.เตรียมมอบรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2558 แก่อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ มช. ในงานซ้อมใหญ่รับปริญญา ครั้งที่ 50

นายสุพจน์  เชี่ยวชาญ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งมาว่า ทางมหา วิทยาลัยฯ จะมอบรางวัลนักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2558 แก่ รศ.กรรณิการ์ พงษ์สนิท ในพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งจะมีการจัดงานแสดงความยินดีต่อนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ในงาน “ราตรีอ่างแก้ว 2559″ ในวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ คุ้มขันโตก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รศ.กรรณิการ์ พงษ์สนิท  นับเป็นบุคคลผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สังคม และอุทิศเวลาหลังเกษียณอายุราชการให้กับวิชาชีพพยาบาล และวงการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับจนเกิดประโยชน์แก่สังคม รศ.กรรณิการ์ อายุ 68 ปี (รหัสประจำตัวนักศึกษา 097802) สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2513 และครุศาสตรมหาบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525  ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ประธานกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการวิชาการสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  ประธานกรรมการวิชาการ โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อ ภาควิชาการพยาบาล-สาธารณสุข  ที่ปรึกษาวิทยาลัยศิลปะสื่อเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ประธานโครงการศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (ริเริ่มเป็นครั้งแรก)  และนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ตามลำดับ  ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญและ อาจารย์พิเศษ คณะ พยาบาลศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วยัง เป็นผู้อุทิศตนให้แก่สังคม ทั้งด้านบริการวิชาการควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน.